Stanovy Tennis Club Třinec
 
Stanovy spolku
 
na základě ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen občanský zákoník) přijímá členská schůze spolku tyto stanovy
 
Čl. I
Název a sídlo
 
1. Název spolku: Tennis Club Třinec z.s.
2. IČ: 641 22 450
3. Sídlo spolku: Třinec, Lesní 522, 739 61
4. Spolek je právnickou osobou
 
Čl. II
Účel spolku
 
1. Účelem spolku je organizování a provozování činnosti souvisejících s rozvojem tenisu.
 
Účelem spolku je především:
  a) Vytváření vlastní základny aktivních hráčů pro závodní tenis,
  b) Organizování a účast členů spolku v soutěžích řízených vyššími orgány ČTS ( Český tenisový svaz) a evropskou a světovou tenisovou asociací ( ETA, ITF ),
  c) Organizování vlastních tenisových akcí, hlavně se zaměřením na mládež.
 
Za tímto účelem bude spolek zajišťovat:
  - propagační činnost,
  - metodickou činnost,
  - spolupráci spojenou s výměnou zkušeností s ostatními tenisovými kluby v České republice i v zahraničí.
 
Čl. III
Orgány spolku
 
1. Orgány spolku jsou:
  a) členská schůze;
  b) výkonný výbor a předseda spolku.
 
Čl. IV
Členská schůze
 
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
 
2. Členskou schůzi tvoří členové spolku, a to jak členové s hlasovacím právem, tak členové bez hlasovacího práva. Hlasovat na členské schůzi je oprávněn pouze člen s hlasovacím právem.
 
3. Členská schůze zejména:
  a) schvaluje stanovy spolku, jejich změny či doplňky;
  b) určuje základní koncepci činnosti spolku;
  c) volí, odvolává a odměňuje výkonný výbor spolku;
  d) stanovuje výši a dobu splatnosti ročního členského příspěvku;
  e) schvaluje roční vyúčtování a roční účetní závěrky spolku;
  f) schvaluje plán a finanční rozpočet spolku;
  g) schvaluje a kontroluje čerpání finančních prostředků na jednotlivé fáze činnosti;
  h) rozhoduje o zrušení spolku nebo o jeho sloučení s jinými spolky či transformaci, jmenuje a odvolává likvidátora;
  i) rozhoduje o dalších záležitostech spolku, pokud si členská schůze vyhradí rozhodování o nich nebo svěřují-li je stanovy do působnosti členské schůze.
 
4. Členskou schůzi svolává předseda spolku nebo jiný člen výkonného výboru podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Termín, místo konání a program jednání členské schůze je nutno oznámit písemnou pozvánkou nejméně 15 dnů předem. Pro tyto účely se písemnou pozvánkou rozumí i pozvánka zaslaná prostřednictvím emailu, na poslední známe elektronické adresy členů spolku.
 
5. Členská schůze je usnášeníschopná, za účasti nadpoloviční většiny členů spolku s hlasovacím právem či jejich zástupců. Členská schůze přijímá usnesení většinou hlasů členů s hlasovacím právem přítomných v době usnášení.
 
6. Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas. Hlasy všech členů s hlasovacím právem jsou rovné.
 
7. O konání členské schůze se pořídí písemný zápis, který obsahuje:
  průběh členské schůze,
  výsledky hlasování,
  přijatá i nepřijatá rozhodnutí,
  prezenční listinu přítomných členů s hlasovacím právem.
Zápis z jednání členské schůze obdrží na žádost písemně (e-mailem) každý člen s hlasovacím právem do 30 dnů ode dne konání členské schůze. Zápisy o členské schůzi se uchovávají po celou dobu trvání spolku v místě sídla spolku.
 
Čl. V
Výkonný výbor a předseda spolku
 
1. Výkonný výbor je výkonný orgán spolku. Členové výkonného výboru jsou voleni členskou schůzí na funkční období 5 let. Počet členů výkonného výboru je pět. Výkonný výbor ze svých členů volí nadpoloviční většinou hlasů předsedu spolku. Jednání výkonného výboru se konají dle potřeby nejméně však jednou za příslušný kalendářní měsíc.
 
Výkonný výbor zejména:
  a) je vázán rozhodnutími a pokyny členské schůze spolku;
  b) volí a odvolává předsedu spolku;
  c) řídí veškerou činnost spolku, jak po stránce sportovní, tak po stránce hospodářské a provozní, vyjma činnosti, která spadá do pravomoci členské schůze;
  d) odpovídá za dokumenty spolku, které musí být udržovány po celou dobu jeho existence (zejména stanovy, zápisy z členské schůze, zápisy z výkonného výboru, seznam členů, účetnictví atd.);
  e) rozhoduje o převodech vlastnictví spolku, poskytování a přijímání půjček a o dalších právních jednáních.
 
Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, který zejména:
  a) jedná za spolek navenek, činí právní úkony za spolek vůči jiným subjektům a odpovídá za plnění rozhodnutí výkonného výboru a členské schůze;
  b) řídí se pokyny, které mu dává členská schůze nebo výkonný výbor spolku;
  c) svolává a řídí jednání výkonného výboru a členské schůze;
  d) připravuje, příp. zajišťuje přípravu podkladů a návrhů pro jednání členské schůze;
  e) uděluje plnou moc k zastupování spolku, pokud jej nemůže zastoupit sám.
 
2. Jednáním ve věci interních záležitostí spolku může předseda spolku nebo výkonný výbor pověřit kteréhokoliv člena spolku.
 
3. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis předseda spolku.
 
Čl. VI
Zásady hospodaření
 
1. Spolek byl založen jako neziskový subjekt. Majetek spolku tvoří:
  příspěvky členů spolku,
  dary právnických i fyzických osob,
  příjmy z akcí klubu,
  dotace, podpory apod.,
  jakož i movité a nemovité věci, které jsou z těchto prostředků pořízeny.
 
2. Spolek hospodaří s vlastními finančními prostředky na základě celkového plánu. Do 5 dnů od zápisu do veřejného (spolkového) rejstříku zřídí předseda spolku běžný účet spolku, na který budou zasílány členské příspěvky. Z tohoto účtu budou čerpány finanční prostředky dle předem stanoveného plánu a rozpočtu spolku schváleného členskou schůzí.
 
3. Za hospodaření spolku odpovídá výkonný výbor spolku, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky. Hospodářský výsledek (zisk) spolku se nerozděluje mezi členy nebo zaměstnance spolku. Spolek odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové spolku za případné závazky spolku neodpovídají ani neručí.
 
4. Z prostředků spolku se hradí zejména nájemné za místnosti spolku a jejich vybavení potřebným inventářem a technikou, výdaje spojené s konáním členské schůze, se mzdami a cestovními výlohami pracovníků spolku, režijní náklady spojené s činností spolku, vydávání tiskovin, tištěných materiálů pro členy spolku a další účelně vynaložené výdaje podle rozhodnutí členské schůze.
 
5. Výkonný výbor je oprávněna povolit mimořádné užití finančních prostředků, vyjma stanoveného plánu a rozpočtu do výše, kterou stanoví.
 
Čl. VII
Členství
 
1. Členem spolku mohou být všechny fyzické osoby a právnické osoby působící na území České republiky, které souhlasí se stanovami, cílem a účelem spolku. Členství vzniká na základě písemné přihlášky a dnem přijetí členskou schůzí za člena a zaplacením členského příspěvku na kalendářní rok. Členové se dělí na členy s hlasovacím právem a členy bez hlasovacího práva na členské schůzi. Členové s hlasovacím právem na členské schůzi jsou všichni členové spolku, kteří v den konání členské schůze dosáhli věku 18 let a členové bez hlasovacího práva na členské schůzi jsou všichni ostatní členové.
 
2. Členství, členská práva a povinnosti nelze přenést na jinou osobu a ani nepřecházejí na právního nástupce člena. Tímto není dotčeno právo člena nechat se zastupovat při jednání či na členské schůzi na základě plné moci. Členové nemají majetkovou účast na spolku. Na členství není právní nárok.
 
3. Dokladem členství je písemné potvrzení vydané předsedou spolku ve lhůtě 30 dní od přijetí.
 
4. Na základě doporučení výkonného výboru spolku a po schválení nadpoloviční většinou přítomných členů členské schůze může být občanu staršímu 18 let uděleno čestné členství. Čestní členové mají všechna práva jako běžní členové, tedy i hlasovací a jsou zbaveni povinnosti zaplacení členského poplatku.
 
1. Čestným členem se může stát osoba, která splní jeden z bodů:
  je bývalým předsedou či prezidentem klubu či spolku,
  podstatným způsobem se podílí na činnosti spolku,
  přispívá k jeho finanční stabilitě,
  zásadním způsobem dopomáhá k dosahování stanoveného účelu spolku.
 
6. Na činnosti spolku se podílejí všichni jeho členové rovným dílem.
 
Čl. VIII
Zánik členství
 
1. Členství ve spolku zaniká vystoupením člena ze spolku písemným oznámením o ukončení členství předsedovi spolku.
2. Členství zaniká rovněž, pokud člena nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoliv byl na tento následek ve výzvě upozorněn dále z důvodu zániku člena - právnické osoby a úmrtí člena - fyzické osoby.
3. Dále členství zaniká vyloučením člena dle § 239 a násl. občanského zákoníku na základě rozhodnutí členské schůze a zánikem spolku.
4. Vyloučit člena ze spolku může členská schůze pro neplnění členských povinností po předchozím písemném upozornění na tuto možnost a marném uplynutí přiměřené lhůty k odstranění nedostatků.
 
Čl. IX
Práva a povinnosti členů
 
1. Člen spolku má tato práva:
  a) účastnit se jednání členské schůze;
  b) volit a být volen do orgánů spolku, pokud se jedná o člena s hlasovacím právem;
  c) být informován o činnosti spolku a jednáních v zájmu členů spolku;
  d) využívat všech výhod a služeb poskytovaných spolkem;
  e) obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi.
 
2. Člen spolku má tyto povinnosti:
  a) dodržovat stanovy spolku, usnesení členské schůze a orgánů spolku;
  b) aktivně se podílet na plnění cílů a účelu spolku;
  c) jednat v souladu se zájmy, cílem a účelem spolku a dbát na to, aby nebylo poškozováno dobré jméno a prestiž spolku, při své činnosti ctít pravidla etiky.
  d) řádně a včas hradit členské příspěvky;
  e) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku;
  f) nevstupovat do řídících a kontrolních orgánů jiných zájmových skupin a spolků s podobnými či stejnými zájmy jako spolek.
 
Čl. X
Členské příspěvky
 
1. Každý člen je povinen hradit na účet spolku členský příspěvek, jehož výši a splatnost stanoví svým rozhodnutím členská schůze spolku.
 
Čl. XI
Zánik spolku
 
1. Spolek zaniká:
  a) dobrovolným zrušením nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze;
  b) rozhodnutím soudu.
 
2. Při likvidaci spolku se postupuje podle ustanovení § 269 a násl. občanského zákoníku.
 
Čl. XII
Závěrečná ustanovení
 
1. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti a spolek vzniká dnem zápisu spolku do veřejného (spolkového) rejstříku u Krajského soudu v Ostravě.
 
3. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na územně samosprávné celky, státní orgány a instituce s peticemi, s podněty, stížnostmi a žádostmi.
 
V Třinci dne 18.02.2015